Revieroberleutnant Otto Hugo Goldapp

Revier Oberleutnant Otto Hugo Goldapp

Staatsarchiv Ludwigsburg / Archiv der Geschichtswerkstatt Minsk | From: Malyj|Trostinez - Maly|Trascjanec